اساتید نقاشی

مجموعه دسن با رویکرد ارتقاء دانش آکادمیک در حوزه هنر، اقدام به معرفی کلاسهای مرتبط جهت علاقمندان نموده است که لینک مرتبط با اساتید و موسسات به ترتیب الفبایی در زیر آمده است: