استاد مرتضی اشتیاقی

متولد اصفهان
سال ۱۳۵۸

لیسانس نقاشی و گرافیک.
برگزاری ۱۵ نمایشگاه انفرادی و
شرکت در بیش از ۱۵ نمایشگاه گروهی .

سالهاست که با آبرنگ نقاشی می‌کنم و این ماده حس رهایی به من می‌دهد و ابزار خوبی برای بیان احساس است.

نمایشگاههای گروهی
نمایشگاههای گروهی نمایشگاه نقاشی گروهی ، گالری کوثر، اصفهان، سال ۱۳۷۶
نمایشگاه نقاشی گروهی ، گالری سوره، اصفهان، سال ۱۳۷۷
نمایشگاه نقاشی گروهی گالری شفق، تهران، سال ۱۳۷۹
نمایشگاه نقاشی گروهی ، گالری آتشزاد، تهران، سال ۱۳۸۰
نمایشگاه نقاشی گروهی ، گالری آتشزاد، تهران، سال ۱۳۸۱
نمایشگاه نقاشی گروهی ، گالری آتشزاد، تهران، سال ۱۳۸۲
نمایشگاه نقاشی گروهی ، اکسپوی تهران سال ۱۳۸۳
نمایشگاه نقاشی گروهی ، اکسپوی تهران سال ۱۳۸۷
نمایشگاه گروهی هنرمندان معاصر ایران گالری بهشت، کرمان سال ۱۳۹۲
نمایشگاه نقاشی و مجسمه هنرمندان معاصر ، گالری هنا، تهران سال ۱۳۹۳
نمایشگاه نقاشی گروهی ، گالری آتشزاد، تهران، سال ۱۳۹۳
نمایشگاه نقاشی، گالری خیال (موسسه فرهنگی هنری صبا) تهران ۱۳۹۶
نمایشگاه نقاشی آبرنگ ، گالری آتشزاد، تهران، سال ۱۳۹۷
نمایشگاه نقاشی آبرنگ ، فرهنگسرای نیاوران، تهران سال ۱۳۹۷
نمایشگاه نقاشی آبرنگ نگاران ایران (رنگاب) گالری لاله، تهران، سال ۱۳۹۸
نمایشگاه آثار انتزاعی طبیعت سه نسل از نقاشان معاصر ایران گالری طراحی هنر و گالری ژاله، تهران سال ۱۳۹۹

نمایشگاه های انفرادی
نمایشگاه نقاشی انفرادی ، گالری آتشزاد، تهران، سال ۱۳۸۲
نمایشگاه نقاشی انفرادی ، گالری آتشزاد، تهران، سال ۱۳۸۳
نمایشگاه نقاشی انفرادی ، گالری مژده، تهران، سال ۱۳۸۴
نمایشگاه نقاشی انفرادی ، گالری آتشزاد، تهران، سال ۱۳۸۴
نمایشگاه نقاشی انفرادی ، گالری مژده، تهران، سال ۱۳۸۵
نمایشگاه نقاشی انفرادی ، گالری آتبین، تهران، سال ۱۳۸۷
نمایشگاه نقاشی انفرادی ، گالری آتشزاد، تهران، سال ۱۳۸۷
نمایشگاه نقاشی انفرادی ، گالری آتبین، تهران، سال ۱۳۸۸
نمایشگاه نقاشی انفرادی ، گالری آتبین، تهران، سال ۱۳۸۹
نمایشگاه نقاشی انفرادی ، گالری آتشزاد، تهران، سال ۱۳۹۰
نمایشگاه نقاشی انفرادی ، گالری آتشزاد، تهران، سال ۱۳۹۱
نمایشگاه نقاشی انفرادی ، گالری آتبین، تهران، سال ۱۳۹۳
نمایشگاه نقاشی انفرادی ، گالری آتشزاد، تهران، سال ۱۳۹۵
نمایشگاه نقاشی انفرادی ، گالری آتبین، تهران، سال ۱۳۹۷
نمایشگاه نقاشی انفرادی ، گالری آتشزاد، تهران، سال ۱۳۹۸
گالری طراحی هنری نت سه نسل از نقاش سال ۱۳۹۸

استاد مرتضی اشتیاقی

لینک اینستاگرام:
@morteza.eshtiaghi

شماره تماس جهت ثبت نام :
09056183485
09127166075

لینک اینستاگرام:
@morteza.eshtiaghi

شماره تماس جهت ثبت نام :
09056183485
09127166075

نمونه آثار