دفتر بوم مونمارت – سایز A5 – کد CAXX0025

216,000 تومان
دفترچه بوم | ۱۰ برگ | سایز A5 بدون اسید | جسو خورده | ۲۸۰ گرم | جلد پشتی ضخیم مناسب برای اکریلیک و رنگ روغن  

دفتر بوم مونمارت – سایز A3 – کد CAXX0023

696,000 تومان
دفترچه بوم | ۱۰ برگ | سایز A۳ بدون اسید | جسو خورده | ۲۸۰ گرم | جلد پشتی ضخیم مناسب برای اکریلیک و رنگ روغن

دفتر بوم مونمارت – سایز A4 – کد CAXX0024

394,000 تومان
    دفترچه بوم | ۱۰ برگ | سایز A4
    بدون اسید | جسو خورده | ۲۸۰ گرم | جلد پشتی ضخیم
    مناسب برای اکریلیک و رنگ روغن